encrypt/decrypt

Filter = encrypt or decrypt

The Zeta Marketing Platform offers two types of encryption and decryption methods, AES and DES.

AES

encrypt

{{ data | encrypt: 'AES'}}

decrypt

{{ data | decrypt: 'AES'}}

DES

encrypt

{{ data | encrypt: 'DES','key','mode','iv','padding' }}

decrypt

{{ data | decrypt: 'DES','key','mode','iv','padding' }}